Szkoła mundurowa na poważnie
dodał: Piotr,2014-03-14

Rozmowa z Pawłem Kaczyńskim - dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Ciechanowie, a zarazem prezesem PUL oraz z podpułkownikiem dr inż. Remigiuszem Wiśniewskim - autorem programu edukacji obronnej realizowanej w I LO PUL w Ciechanowie.


Paweł Kaczyński - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego PUL Ciechanowie oraz prezes Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. Wincentego Witosa. W ramach stowarzyszenia tego stowarzyszenia funkcjonuje gimnazjum w Płocku, licea mundurowe w Ciechanowie, Wołominie, Płocku, Gostyninie, Kutnie, Sierpcu i Lipnie, LO dla dorosłych oraz Policealne Studium Zawodowe dla dorosłych. 

Remigiusz Wiśniewski (na zdjęciu) całe życie zawodowe jako oficer zajmował się szkoleniem ogólnowojskowym a także, operacyjno-taktycznym żołnierzy. Obecnie swoje umiejętności i doświadczenie wykorzystuje w pracy z młodzieżą w ciechanowskim liceum mundurowym PUL.


 

 


CiechanowOnline.pl: Jak prezentuje się historia liceum PUL w Ciechanowie?

 

Paweł Kaczyński: I Liceum Ogólnokształcące PUL w Ciechanowie na rynku lokalnym funkcjonuje drugi rok, ale tak naprawdę historia szkoły zaczyna się w roku 2004, kiedy to uzyskano pozytywną akceptację i recenzję w MENiS dla autorskiego programu nauczania przysposobienia wojskowo - obronnego wraz z modułem policyjno – prawnym i elementami politechniczno–pożarniczymi Pana ppłk dr. inż. Remigiusz Wiśniewskiego. Co daje początek grupie specjalistycznych liceów mundurowych. Wówczas powstaje LO PUL w Płocku.


Liceum mundurowe Płockiego Uniwersytetu Ludowego funkcjonuje w Ciechanowie już dwa lata, dotychczas nie ma patrona. Wiem, że to się zmieni. Jakie imię uzyska szkoła i co było motywem przewodnim takiej decyzji?

Paweł Kaczyński: Szkoła otrzyma imię 11 Pułku Ułanów Legionowych. Ta formacja wojskowa stacjonowała w Ciechanowie przed wojną. W pozostałych naszych szkołach, również kultywowane są tradycje lokalne. Szanujemy tradycje i historie regionalną. Stowarzyszenie Żołnierzy 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszała Śmigłego Rydza i ich rodzin jest zainteresowane współpracą z naszą ciechanowską placówką. Przyniesie to korzyść obopólną.

Proszę przybliżyć, co młodemu człowiekowi daje nauka w Państwa szkole? Poza tym, że zdobywa wykształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym.

Remigiusz Wiśniewski: Grono pedagogiczne składa się ze specjalistów w swoich dziedzinach. Osoby kompetentne, kreatywne i otwarte na nowatorskie formy wychowania i kształcenia, posiadający szereg dodatkowych uprawnień, certyfikatów. Nowatorskie, własne, atrakcyjne programy nauczania oraz odpowiednio przygotowana i wyposażona baza lokalowa, zapewniają uczniom jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy ogólnokształcącej i rozwoju osobowości. Integralną częścią umiejętnościowego programu Edukacji Obronnej są obowiązkowe obozy: weekend integracyjny, „Bytowanie w terenie przygodnym”, poligon kondycyjno–sprawnościowy. Obozy są praktycznym sprawdzianem zdobytych umiejętności. Zajęcia praktyczne to między innymi szkolenie inżynieryjne, walki i działań nieregularnych, elementy wspinaczki, obowiązkowa nauka i doskonalenie pływania, testy kwalifikacyjne do wszystkich służb mundurowych, „zmuszanie terenu do walki”. Ponadto zawody, konkursy o charakterze lokalnym, inne formy rywalizacji wewnątrzszkolnej, a także pomiędzy pozostałymi liceami mundurowymi PUL (Ortograf Battle, Wielobój Tytan – Cross, English Warriors, E-Liczydło itp.) Cykl zajęć praktycznych kończą obowiązkowe zajęcia z tańca. Misją szkoły jest także wychowanie i integracja środowiska uczniowskiego poprzez inne formy oddziaływania np. poprzez zabawę, wycieczki. W tygodniu obowiązuje dzień mundurowy w oparciu o regulaminy i ceremoniał wojskowy. Zajęcia specjalistyczne (mundurowe) prowadzą oficerowie wojska polskiego, którzy w całej swojej służbie zajmowali się szkoleniem, w tym szkoleniem operacyjno-taktycznym, nieregularnym, współdziałaniem wojsk specjalnych z innymi wojskami, ogniwami pozamilitarnymi, posiadający uprawnienia KRAW – MAGA. Ponadto oficerowie Policji i Państwowej Straży Pożarnej. (Wszyscy posiadają odpowiednie zgody właściwych organów do używania mundurów, tytułów, stopni, odznaczeń, specjalności itd.)

Paweł Kaczyński: Nauka wzbogacona jest o rozszerzone treści z języka polskiego, angielskiego, geografii. Uczniowie mogą uzupełniać braki lub rozszerzać wiadomości na dodatkowych bezpłatnych zajęciach, zwłaszcza fakultatywnych przygotowujących do egzaminów maturalnych. Dodatkowym atutem I LO PUL jest wyjątkowa oferta edukacyjna programu własnego z edukacji obronnej z podziałem na moduły: wojskowo–sportowy, policyjno–prawny z elementami politechniczno–pożarniczymi. W specjalnościach: strzelectwo, pożarnictwo.

Ponadto program własny samoobrony techniki interwencji, a także z wychowania fizycznego z elementami akrobatyki.

W LO prowadzimy również innowacyjne metody nauczania tzw. e-learning. Uczniowie klas I i II wykorzystują tablety na zajęciach do nauki języka angielskiego. 


Wasz absolwent to...?

 

Remigiusz Wiśniewski: To osoba, która rozumie podstawowe wartości patriotyczne i moralne, ma świadomość miejsca Polski w świecie. Ponadto wie i rozumie, jakie wartości nadają sens życia, co proponuje mu współczesny świat i co wynika dla niego z faktu, że jest Polakiem, Europejczykiem.

Absolwent liceum PUL jest gotowym do przeciwstawiania się różnym przejawom patologii w życiu publicznym, jest otwartym na poglądy innych ludzi, szanuje godność ludzką, prawo, prawdę, dobro i piękno.

Dodatkowo absolwenci mają zapewnione preferencyjne warunki studiowania na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie pełnię funkcję Dziekana Wydziału.


Jak wygląda nauka w Liceum PUL? Zapewne nie jest to szkoła jakich wiele w całym kraju.

 

Paweł Kaczyński: I Liceum Ogólnokształcące PUL w Ciechanowie to 3 letnia szkoła ponadgimnazjalna o uprawnieniach szkoły publicznej, w której nauka kończy się egzaminem maturalnym. Tak więc stawiamy przede wszystkim na zdobywanie wiedzy z zakresu ogólnego, stwarza to możliwość kontynuacji bądź rozpoznawania zainteresowań. W przyszłości natomiast pozwala na wybór takiego kierunku studiów, który będzie zgodny z oczekiwaniami. Głównym atutem liceum są jednocześnie dodatkowe przedmioty uzupełniające z edukacji obronnej oraz samoobrony – technik interwencji oraz wychowania fizycznego.

Misja I LO PUL w Ciechanowie opiera się na przekonaniu, że wykształcenie wraz z wychowaniem są podstawową wartością człowieka.


Remigiusz Wiśniewski: Współorganizujemy obchody świąt patriotycznych i imprez im towarzyszących. Prezentujemy pokazy wyszkolenia podczas uroczystości miejskich. W związku z selekcyjnym systemem naboru wszyscy w naszej szkole współdziałają ze sobą, bez podziału my uczniowie – oni nauczyciele. Uroczystości szkolne odbywają się w oparciu o regulaminy wojskowe. Wyróżniający się uczniowie zdobywają odznaki „wzorowy uczeń” i „sprawny jak żołnierz”. Zdobycie odznak oraz uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w nauce skutkuje ulgami – zwolnieniami z opłat.


Niebawem rozpoczniecie drugie półrocze nauczania obecnego roku szkolnego, czy już myślicie o wzbogaceniu oferty edukacyjnej w kolejnym roku? Czego mogą spodziewać się przyszli uczniowie Liceum?


Remigiusz Wiśniewski: Przede wszystkim chcemy udoskonalać ofertę którą proponujemy uczniom obecnie. Sprawdza się ona w każdej ze szkół Płockiego Uniwersytetu Ludowego. Nie chcemy wymyślać sztucznych specjalności, profili z których tak naprawdę nic nie wynika.


Jak wygląda rekrutacja do liceum PUL w Ciechanowie?

 

Paweł Kaczyński: Warunkiem przyjęcia jest złożenie w terminach ogólnie przyjętych dokumentów tj. podania, zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego, świadectwa ukończenia gimnazjum, zdjęcia oraz zaświadczenia lekarskiego.

Kandydat musi zaliczyć test sprawnościowy oraz rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowę kandydat odbywa w dniu testu sprawnościowego przed komisją w składzie, której jednym z członków obowiązkowo jest przedstawiciel służb mundurowych.


W ofercie edukacyjnej niektórych liceów pojawiają się klasy mundurowe. Czym wyróżnia się na ich tle liceum PUL?


Remigiusz Wiśniewski: Liceum PUL to szkoła specyficzna, w której jednocześnie realizowane są elementy teoretyczne i praktyczne przygotowania do zawodu.

W związku z pojawieniem się na rynku edukacyjnym „pseudo konkurencji” w postaci tzw. „klas mundurowych” – bezpłatnych - ostrzegamy, że programy, które realizują te szkoły są jedynie namiastką tego co jest realizowane w I LO PUL w Ciechanowie. Nasza szkoła, jak już wspomniałem, posiada własny program edukacji obronnej z podziałem na moduły: wojskowo - sportowy, policyjno-prawny (z elementami politechniczno - pożarniczymi), a także ich pozytywne opinie wyrażone przez oficerów, pracowników naukowych, m.in. Akademii Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji. 


Decydując o wyborze nauki w szkołach mundurowych zapytajcie:

- Kto uczy edukacji dla bezpieczeństwa? Czy jest to „cywil” czy oficer służb mundurowych, a jeśli „mundurowy” to czym zajmował się w służbie, jakie ma doświadczenie zawodowe?

- Czy jest dodatkowy przedmiot, obejmujący treści z zakresu obronności
(edukacja obronna)?

- Ile godzin lekcyjnych przeznaczonych jest na dodatkowe treści „czy w ogóle są takie godziny”?

- Jak przestrzegane są przepisy ubiorcze? Czy jest to tylko chodzenie w mundurze bez znajomości zasad?

- Czy treści praktyczne nie polegają tylko na wycieczce do PSP, Policji? itp.

- Jak budowany jest model psychologiczny absolwenta, przyszłego funkcjonariusza (nabycie cech przywódczych, dowódczych, hierarchii, konsekwencji w działaniu)?

- Jak przestrzegane są regulaminy wojskowe, policyjne, ceremoniały, kodeksy norm postępowania (zdyscyplinowanie, odpowiedzialność itd.)?

- Co tak naprawdę oferują te szkoły klasy ponad obowiązującą podstawę programową? Klasy pożarnicze to fikcja, obowiązujące treści edukacji dla bezpieczeństwa to m.in. działania ratownicze, ochrona przed skażeniami, zagrożenia chemiczne, czyli obowiązujące treści programowe, co ponad plan?

Używanie fachowej terminologii bez znajomości zasad i procedur /np. niby rzut granatem, poligony/ itd.


Paweł Kaczyński: Ponadto szkoły te podają informacje niezgodne z rzeczywistością, dotyczące kosztów kształcenia. Naukę w nich określają jako bezpłatną. Rodzi się jednak pytanie kto płaci za umundurowanie, obozy, kursy, certyfikaty itd.? Radzimy Wam sprawdźcie to dokładnie! Aby profesjonalnie przygotować się do specyfiki służby należy ponieść minimalne koszty finansowe, a także inne wyrzeczenia emocjonalne. 

Opłaty w I LO PUL przeznaczone są na: obowiązkowe zajęcia na basenie, dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego, samoobronę technik interwencji, (jako dodatkowy przedmiot), zakup amunicji strzeleckiej, transport na zawody, a także na dodatkowe zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminów maturalnych.

Opłata edukacyjna jest niezmienna od początku istnienia naszej szkoły. Organ prowadzący Płocki Uniwersytet Ludowy to stowarzyszenie, organizacja non-profit działająca na rzecz kształcenia młodzieży, a nie dla zysku.

 

Dziękujemy za rozmowępowrót

Segreguj odpady i odbieraj nagrody!
W Ciechanowie przeprowadzony zostanie innowacyjny Program Pilotażowy Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów. Jest to autorskie rozwiązanie Grupy T4B mającej swoje biuro…
Ciechanowska Gala Sportu: stypendia, nagrody, wyniki plebiscytu
Miasto zorganizowało Ciechanowską Galę Sportu, skierowaną do lokalnych środowisk sportowych. W uroczysty sposób docenione zostały młode talenty oraz doświadczeni zawodnicy i trenerzy

czytaj więcej
Jakie zainteresowania wpisać do swojego CV?
Po uzupełnieniu CV o doświadczenie zawodowe, wykształcenie i umiejętności pora na przedstawienie swoich zainteresowań. Niektórzy zupełnie rezygnują z tej rubryki, a szkoda – bowiem…

czytaj więcej
Jakie umiejętności warto wpisać do CV?
Wiele osób staje przed problemem - co wpisać w rubrykę "umiejętności" podczas pisania CV? Na co zwróci uwagę pracodawca, co go zachwyci, a czego lepiej nie wpisywać? Co jeszcze…

czytaj więcej

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

REKLAMA

ZAPROSZENIA


Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Aerobik, język angielski, język niemiecki, Nordic Walking, zajęcia ruchowe, basen i inne zajęcia. Szczegóły znajdą Państwo w COEK Studio mieszczącym…

Reklama

najnowsze ogłoszenia

Reklama

kalendarz imprez


<< 09 czerwca 2023 >>

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Reklama

sonda

Odwiedziłem już restaurację McDonald's w Ciechanowie
TAK
NIE
Nie chodzę do takich restauracji

reklama


KONTAKT:

Telefon:
736 223 031
email: redakcja@ciechanowonline.pl