Na skróty > Historia miasta


Wyświetleń: 20958

 

Ciechanów. Historia miasta

 

Początki osadnictwa na ziemi ciechanowskiej sięgają 3 tys. p.n.e. W okolicach Ciechanowa znaleziono ślady kultur ceramiki wstęgowej rytej oraz sznurowej. Swój ślad pozostawiła także kultura łużycka z epoki brązu.
Po Wielkiej Wędrówce Ludów w V w. po Chrystusie obszar ten opanowali Słowianie i z ich obecnością związana jest budowa grodu na Farskiej Górze ok. roku 570 -600, ponadto góra ta spełniała funkcje religijne, czczono na niej pogańskiego boga Swarożyca.
W drugiej połowie X wieku Mieszko I włączył Mazowsze do swojego państwa. Za panowanie jego następcy, Bolesława Chrobrego, przebywał w Ciechanowie św. Wojciech. Było to tuż przed jego męczeńska śmiercią.
Po testamencie Bolesława Krzywoustego, Mazowsze stało się jedną z dzielnic państwa polskiego osiągając z czasem niezależność polityczną.
W XIII w. na Ciechanów spadają liczne klęski i najazdy Prusów, Litwinów Pomorzan i Jadźwingów. Po licznych zniszczeniach nastąpiła odbudowa miejscowości związana z nadaniami i fundacjami kolejnych książąt. W 1266 Konrad II nadał prawa miejskie Ciechanowowi na prawie średzkim oraz rozpoczął budowę kościoła pw. NMP.
O dużym znaczeniu Ciechanowa w średniowiecznym Mazowszu świadczy tytuł księcia ciechanowskiego, jaki przyjął w 1349 książe mazowiecki Kazimierz I. Jego następca Siemowit III w 1353 rozpoczął budowę kościoła farnego, dwa lata później zamku, a w 1356 roku sprowadzi do miasta augustianów.
 
 
Książę Janusz I postanowił przenieść miasto z okolic wzgórza farskiego w okolice murowanego zamku i powtórnie lokował miasto w 1400 roku, tym razem na prawie chełmińskim. Nadał też miastu przywileje posiadania łaźni, postrzygalni i ławy miejskiej.
W XV wieku po zwycięstwach Polski w wojnie z zakonem krzyżackim Ciechanów rozwijał się czerpiąc największe zyski z handlu z Pomorzem Gdańskim.
Po śmierci ostatnich Piastów mazowieckich - Stanisława w 1524 i Janusza III w 1526 Mazowsze zostało inkorporowane do Korony.
Wiek XVI był złotym okresem w dziejach Ciechanowa, w 1547 zamek Ciechanowski otrzymała jako „wdowi grosz” wdowa po Zygmuncie Starym królowa Bona. Sprowadziła ona architektów i przebudowała średniowieczną warownię na renesansową rezydencję). 
Przebudowano „duży dom”, wykonano nową bramę zamkową z przedbramiem i mostem zwodzonym oraz krużganki. Całe miasto w tym okresie przeżywało okres rozkwitu. Rozwijał się handel i rzemiosło, powstawały nowe cechy, skokiem cywilizacyjnym było powstanie wodociągu. Do najbogatszych rodzin należeli Pieniazkowie, Mielochowie, Nejssierzy i Kosierkiewiczowie. Mieszkańcy Ciechanowa byli także ludźmi nauki np. Maciej Ciechanowita - wykładowca Akademii Krakowskiej, Stanisław Czerny - lekarz, poeta, później burmistrz Poznania. Kolejną sławną postacią był również Łukasz z Ciechanowa - lekarz, wikariusz generalny i oficjała płocki, później opat benedyktynów płockich.
 
Ciechanów miał zaszczyt gościć jeszcze jedna królową. W 1647 zatrzymała się tu w czasie podróży do miasta królowa Maria Gonzaga, żona Władysława IV.
W dalszych latach nastały czasy upadku, liczne pożary, epidemie i najazdy. Szczególnego pecha miał Ciechanów do Szwedów, którzy dwukrotnie spalili i obrabowali miasto w 1657 i 1708 roku.
 
Rzeka Łydynia. Park w centrum Ciechanowa.
 
W XVIII wieku ciechanowianie wspierali odbudowę kraju. Poseł naszej ziemi na sejm, Józef Pułaski (ojciec słynnego Kazimierza) w 1748 wystąpił przeciwko liberum veto. Nasze miasto miało również reprezentantów w Komisji Edukacji Narodowej - starostę ciechanowskiego Łempickiego i starostę opinogórskiego Krasińskiego. Ciechanowscy mieszczanie brali udział w czarnej procesji w Warszawie w 1789 roku.
Po Powstaniu Kościuszkowskim Ciechanów wszedł w wyniku III rozbioru w skład Prus. Zniszczony za parę lat w wojnach napoleońskich po pokoju w Tylży w 1807 wszedł w skład Księstwa Warszawskiego.
W XIX wieku Ciechanów wspierał powstania narodowe. W 1831 roku w powstaniu listopadowym, miasto zostało spacyfikowane przez kozaków pułk. Borysowa. Trzydzieści dwa lata później na terenie Ciechanowa działały grupy powstańcze, naczelnikiem ówczesnego powiatu przasnyskiego, w którego skład wchodził Ciechanów był Tomasz Kolbe.
Od połowy wieku rozpoczął się rozwój i uprzemysłowienie miasta.
 

Ratusz miejski.

 

 

W 1844 Henryk Marconi zbudował neogotycki ratusz, w 1864 Karol Machlojd browar, a od 1877 przebiegała przez Ciechanów kolej nadwiślańska łącząca Warszawę z Gdańskiem. Powstała także Ciechanowska Straż Ogniowa i cukrownia.
Po I wojnie światowej Ciechanów został w dużej części zniszczony. W 1918 roku utworzono w nim 32. Ciechanowski Pułk Piechoty. W czasie wojny z Rosją w 1920 roku Ciechanów był ważnym punktem strategicznym, gdyż znajdowała się tu radiostacja.
Podczas II wojny światowej Ciechanów został szybko zdobyty przez Niemców, stało się to już 4 września 1939 roku. W kampanii wrześniowej brał udział ciechanowski 11 Pułk Ułanów Legionowych im. Edwarda Rydza-Śmigłego. Ciechanów został wcielony do Rzeszy, jako stolica rejencji pod nazwą Zichenau.
Ciechanów w czasie okupacji niemieckiej.
Północne Mazowsze dekretem Hitlera z 8 X 1939 zostało wcielone do Rzeszy. Ciechanów jako Zichenau stał się stolicą rejencji ciechanowskiej liczącej 12847,3 km2 i 886 483 mieszkańców. Rejencja składała się z 9 powiatów- ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego, płońskiego, przasnyskiego, płockiego, sierpeckiego i ostrołęckiego.
Niemcy, przeważnie z Prus Wschodnich zajęli wszystkie urzędnicze stanowiska a swoją władze poparli silnym aparatem przymusu. W Ciechanowie była ekspozytura gestapo, policja kryminalna, żandarmeria, SS-Brigade, SS-Standarte 115 i wiele innych pomocniczych jednostek. W rejencji stacjonował Wehrmacht – 401. dywizja do zadań specjalnych, brygada szkolno-zapasowa „Hermann Goring” i 151. dywizja uzupełnień.

 

 

 

Łabędzia rodzina. W tle Zamek Książąt Mazowieckich.

 

 

Niemcy prowadzili liczne akcje przeciwko miejscowej ludności. W czasie wojny śmierć poniosło do 6,5 tys. z rejencyjnej inteligencji, 35 tys. mężczyzn, 6,5 tys. kobiet, 6 tys. dzieci, a także ok. 60 tys. osób pochodzenia żydowskiego. Na terenie rejencji znajdowało się od. 50 obozów pracy. Do najstraszniejszych należał obóz w Działdowie i Pomiechówku.
Na terenie ziemi ciechanowskiej działał ruch oporu, stworzono ok. 30 organizacji. Do najprężniej działających należała Armia Krajowa, Polska Organizacja Wojskowa, Bataliony Chłopskie i Związek Wolnych Chłopów.
Rosjanie „wyzwolili” Ciechanów 17 stycznia 1945 roku.
Po wojnie nastąpił szybki rozwój miasta. W latach 60. XX w. zbudowano kilka filii zakładów przemysłowych z Warszawy. Najlepszym okresem były lata po 1975 roku, kiedy Ciechanów był stolicą województwa ciechanowskiego. Po 1989 r. miasto dotknęła fala bezrobocia. W 1998 Ciechanów stał się miastem powiatowym.

 

 

 

 
Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie
 
 
 
 
W 1541 roku na mocy przywileju królewskiego powstała w Ciechanowie Archikonfraternia Literatów. Wynikiem rozległych kontaktów handlowych w mieście zamieszkiwali cudzoziemcy np. Niemcy, Czesi, Żydzi, a nawet Włosi.
 

 

11 Pułk Ułanów Legionowych

11 Pułk Ułanów Legionowych im. Edwarda Rydza-Śmigłego w czasie kampanii wrześniowej liczył 1200 ułanów, w tym 4 szwadrony liniowe, jeden szwadron karabinów maszynowych oraz plutony: łączności, kolarzy i armatek przeciwpancernych. Pułk ten wchodził w skład Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Został rozlokowany w rejonie Krzynowłogi Małej i Wiktorowa. Po dwóch dniach bohaterskiej obrony musiał się wycofywać pod naporem dużo silniejszego wroga. Trzeciego września pułk zajął nowe pozycje w Rostkowie, Golanach i Łagunach. Po krótkiej bitwie i zagrożeniu okrążenia pułku przez Niemców nastąpił odwrót. Podjęto jeszcze nieudaną próbę oporu na linii Narwi. Ostatnią bitwę oddziały ciechanowskie stoczyły pod Suchowolą.
 
Po wojnie polsko-bolszewickiej kadra oficerska Pułku Ułanów uchwaliła Święto Pułkowe dnia 19 kwietnia. Dzień ten był rocznicą wyzwolenia Wilna w 1919r. Na tym samym zebraniu, na którym uchwalono Święto Pułku, podjęto uchwałę, w myśl której pułk przyjął nazwę "11 Pułk Ułanów Legionowych im. podpułkownika Antoniego Jabłońskiego". W 1937r na szefa pułku powołany został Marszałek Edward Śmigły-Rydz. Od tego czasu pułk nosił jego imię.
W okresie tworzenia się szwadronów 11 pułku i wojny polsko-bolszewickiej kadrę oficerską pułku w 90% stanowiła kadra byłego 1 Pułku Ułanów Legionów czyli oficerowie świetnie wyszkoleni i przygotowani do pracy w armii. Pozostali to głównie wychowankowie rosyjskich szkół oficerskich. Pierwsi ułani pochodzili również z armii austriackiej. Jednak oddziały pułku bardzo szybko powiększyły się o licznych ochotników (często przybywających z własnymi końmi).
Z 1 Pułku Ułanów Legionów wywodzą się również 1 Pułk Szwoleżerów oraz 7 Pułk Ułanów. Wraz z 11 pułkiem stanowiły grupę "Beliniaków". Wszystkie 3 pułki po wojnie stanowiły Mazowiecką Brygadę Kawalerii.
 
Po zakończeniu działań wojennych 11 pułk skierowany został do Czortkowa w Małopolsce. Tam przeprowadzona została reorganizacja oraz demobilizacja Ślązaków i studentów. W czasie postoju w Czortkowie 11 pułk zorganizował pierwszą szkołę podoficerów prowadzoną przez rtm. J. Filipowicza. W tym czasie około 60 ułanów jedenastki zdecydowało się na osadnictwo na Kresach Wschodnich. Dostali przydział ziemi w powiecie krzemienieckim. Początki osadników były trudne, gdyż lokalne władze nie mogły zdecydować się którą ziemię oddać ułanom. Później wystąpiły kłopoty z lokalną ludnością, jednak z czasem stosunki unormowały się. W Czortkowie pułk stacjonował do kwietnia 1921, kiedy to otrzymał przydział do VIII Brygady Jazdy a na miejsce zakwaterowania wyznaczony został Ciechanów.
11 pułk w Ciechanowie zastał koszary pozostałe po armii rosyjskiego zaborcy. Część mieszkalna koszar składała się z 3 dwupiętrowych budynków murowanych. W jednym z nich mieszkała część oficerów i podoficerów z rodzinami. Pozostałe 2 budynki zamieszkane były przez 4 szwadrony. Każdy szwadron na parterze miał swoją kuchnię, jadalnię i inne pomieszczenia gospodarcze. Na piętrach znajdowały się sale ułańskie. Budynki były w opłakanym stanie. Część okien nie miała drugich okiennic, brakowało wielu szyb. Piece na salach były powypalane i niskiej wydajności. Zimy były bardzo ciężkie dla mieszkańców koszar.
Pośrodku koszar znajdował się niewielki dwupiętrowy budynek, w którym zlokalizowana była izba chorych, ambulatorium, pralnia i magazyny.
Od frontu koszar znajdowały się 2 budynki, z których jeden stanowił biura dowództwa pułku, drugi zaś wykorzystany został jako kasyno oraz kwatery oficerskie.
Na terenie koszar znajdowało się 8 stajen, z czego 2 większe wykorzystano jako magazyny siana, słomy i owsa, a 6 mniejszych jako zakwaterowanie dla koni. Obok mniejszych stajen znajdowała się kuźnia. Naprzeciwko mniejszych stajen stał parterowy budynek, który wykorzystany został na magazyny umundurowania, rynsztunku końskiego oraz amunicji.
Za koszarami usytuowana była kryta ujeżdżalnia, za którą znajdowała się strzelnica. Placów treningowych nie było. Do celów ćwiczeń wykorzystywane były okoliczne łąki.
Na początku Dwudziestolecia Międzywojennego koszary korzystały z własnej elektrowni. Później zostały podłączone do sieci miejskiej.
 
Po zakwaterowaniu w ciechanowskim garnizonie obsada pułku znacznie spadła z powodu skromnych funduszy przeznaczanych na wojsko oraz okresu pokoju. Liczebność szwadronów zmalała ze 100 do 60. W celu ćwiczeń manewrów wykonywanych pełnym szwadronem łączono dwa. W Ciechanowie zakwaterowane zostały 4 szwadrony liniowe. Szwadrony techniczny i karabinów maszynowych zakwaterowane zostały w Przasnyszu. Pułk posiadał również szwadron zapasowy w Garwolinie. W roku 1927 do Przasnysza przeniesiony został 4 szwadron liniowy (prawdopodobnie w ramach kary za spłonięcie stajni 4 szwadronu). Do Ciechanowa przeniósł się zaś szwadron karabinów maszynowych.
Po wojnie 11 pułk wraz z 5 i 10 Pułkiem Ułanów oraz VIII DAK wchodził w skład VIII Brygady Jazdy. Z czasem oddziały kawalerii zostały zreorganizowane w wyniku czego 11 pułk należał do I Brygady Jazdy przemianowanej później na 1 Brygadę Kawalerii. W 1924r. 1 Brygada została nazwana Mazowiecką Brygadą Kawalerii i nazwa ta pozostała aż do wybuchu II Wojny Światowej. Od 1937r. w skład I Brygady Kawalerii oprócz 11 Pułku Ułanów weszły 1 Pułk Szwoleżerów, 7 Pułk Ułanów i 1 Dywizjon Artylerii Konnej. Ciekawostką jest to, że prawie identyczny skład miała I Brygada w czasie I Wojny Światowej, a wszystkie pułki miały rodowód legionowy - grupa Beliniaków.
W początkowym okresie stacjonowania w Ciechanowie do pułku było powoływanych wielu Ukraińców oraz Białorusinów. Jedna z żurawiejek pułkowych mówi, że w pułku było "dużo chłopów, mało panów". Być może to tłumaczy założenie szkoły w pułku, której zadaniem była edukacja analfabetów języka polskiego. Nauczycielami byli ułani ze średnim wykształceniem, oficerowie a także osoby cywilne. Służba ułana trwała 23 miesiące co w porównaniu do 18-miesięcznego szkolenia piechura było okresem długim. Jednak w tamtych czasach posiadanie syna w kawalerii było powodem do dumy dla rodziców a także dla samych ułanów. W skład wyszkolenia wchodziła nauka jazdy konno, władania szablą i lancą, strzelanie oraz pływanie wraz z koniem. 11 pułk często ćwiczył na poligonie Rembertów-Zielonka-Wołomin. Po 3 miesiącach służby odbywała się przysięga. W pułku było poszanowanie dla wyznania ułanów. Ułani katoliccy składali przysięgę na ręce księdza, prawosławni - popa, protestantcy - pastora, a Żydzi - rabina. Ułani poszczególnych wyznań dostawali przepustki i dni wolne według ich świąt wyznaniowych. Najliczniejszą grupę stanowili zawsze katolicy. W każdą niedzielę pułk wraz z orkiestrą wybierał się na mszę do kościoła w Ciechanowie. Orkiestra pułku jeździła na siwkach w barwnych mundurach. W orkiestrze było wielu elewów (kandydatów na ułanów).
Podoficerowie pułku zwykle byli rekrutowani z rocznika. Mieli oni lżejszą służbę od szeregowych ułanów, gdyż dużą część czasu spędzali na wykładach. Jednak w celach wychowawczych odbywali także służbę wartowniczą. Oficerowie pułku szkoleni byli w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Wielu oficerów z 11 pułku zostało przeniesionych do sztabów i innych pułków. Kadra oficerska pułku z reguły była lubiana przez ułanów. W pułku panował "Espirit de corps" - czyli duch pułku legionowego. Jedna z żurawiejek pułkowych mówi, że pułk był "pół cywilny, pół wojskowy" co wyjaśnia wysokie morale ochotniczych ułanów jedenastki w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
Od 1922 roku pułk organizował szereg zawodów hippicznych, biegów myśliwskich (hubertusy) a także zawody militari. W 1931 roku na eliminacjach do krajowych zawodów militari, w których uczestniczyły 11 P.U.L., 5 P.U.Z., 7 P.U.L., 1 P.S.K., 4 P.S.K., 1 P.Sz. 11 pułk zajął 1 miejsce. Tego też roku, 14 czerwca, odbył się konkurs hippiczny o puchar prezydenta Rzeczpospolitej zorganizowany przez 11 Pułk Ułanów. W tym samym dniu na terenie koszar odsłonięty został pomnik Józefa Piłsudskiego. Szerokim echem odbiły się też zawody hippiczne zorganizowane w Mławie w 1938r. W 1932 roku po raz pierwszy 11 pułk zdobył buńczuk na zawodach dywizji. Od tego roku pułk zdobywał buńczuk co roku.
W maju 1926 11 pułk brał udział w wydarzeniach określanych mianem "Zamach Majowy" po stronie marszałka Józefa Piłsudskiego. Jako pułk o rodowodzie legionowym opowiedzenie się po stronie marszałka było automatyczne. W wyniku zajść pułk stracił 4 zabitych i 13 rannych. Wraz z innymi pułkami o rodowodzie legionowym (1 P. Sz. i 7 P.U.L) jedenastka przybyła na poligon w Rembertowie 12 maja. 13 maja wojska wyruszyły na ulice Warszawy. 11 pułk pozostał aż do 23 czerwca w podwarszawskim Rembertowie. Po "Przewrocie Majowym" znacznie polepszyła się sytuacja materialna pułku.
W okresie międzywojennym 11 pułk odwiedziło wiele znanych osobistości. W szczególności goście zapraszani byli z okazji Święta Pułku (19 kwietnia - rocznica wyzwolenia Wilna). 26 IV 1924 pułk gościł Józefa Piłsudskiego, Edwarda Śmigłego-Rydza (patrona pułku, któremu pułk ofiarował sygnet w 1922r.), generałów Orlicz-Dreszera i Rozwadawskiego oraz innych znakomitych gości. Latem 1929r pułk gościł prezydenta Mościckiego. Największą imprezą było Święto Pułku w 1939r kiedy to przybył Edward Śmigły-Rydz oraz wielu byłych dowódców 11 pułku i dowódców innych jednostek kawalerii. Wówczas odbyła się wielka defilada, po której wydany został obiad dla gości i wszystkich ułanów 11 pułku. Historyk wspomina, że ułani dostali wtedy przydział 50 gramów wódki na dwóch.
Przed wybuchem II Wojny Światowej 11 pułk otrzymał wiele broni ufundowanej przez społeczność Ciechanowa. Nastroje w pułku były optymistyczne - ułani i podoficerowie wierzyli w siłę i morale polskiego wojska. Jedynie oficerowie byli poinformowani o powadze sytuacji Ojczyzny.
 
 
Znane osoby z Ciechanowa:
 

Ignacy Gogolewski (ur. 1931) - aktor teatralny i filmowy, reżyser, scenarzysta, kompozytor .
Ireneusz Paliński (1935 - 2006) – sztangista, pierwszy w historii Polski mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów (Rzym 1960)
Jerzy Bralczyk (ur. 1946) – językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego .
Andrzej Tyszkiewicz (ur. 1949) – generał broni .
Andrzej Rzepliński (ur. 1949) – profesor prawa, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Paweł Rabczewski (ur. 1949) – sztangista, medalista mistrzostw świata i Europy, olimpijczyk, ojciec Doroty Rabczewskiej (Dody) .
Mirosław Wyrzykowski (ur. 1950) - profesor prawa, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Piotr Czerwiński (ur. 1955) - generał dywizji, dowódca piątej zmiany polskiego dowództwa w Iraku.
Dorota Rabczewska (ur. 1984) – piosenkarka (ps. Doda) .
Z Ciechanowa pochodzą także przodkowie Aarona Ciechanovera (ur. 1947) – noblisty z dziedziny chemii. Rodzina naukowca ze strony ojca przyjęła nazwisko od miasta, w którym mieszkała.
Szymon Kołecki (ur. 12 października 1981 w Oławie, mieszka w Ciechanowie), sztangista, zdobył srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Sydney i Pekinie.
Kasia Struss (Strusińska) (ur. 23 listopada 1987 w Ciechanowie) – modelka, obecnie mieszka w Nowym Jorku. Uczestniczyła w kampaniach m.in.: Dior, Dolce & Gabbana, Pringle of Scotland, Patrizii Pepe, Jil Sander, Valentino i Car Shoes – nowej linii butów Prady.
Pojawiła się na wybiegach projektantów takich jak: Prada, Louis Vuitton, Miu Miu, Versace, Roberto Cavalli, Fendi, Marc Jacobs, Viktor & Rolf, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Givenchy, Chanel, Chloe, Christian Dior, Alexander McQueen, Balenciaga, John Galliano, Kenzo, Diesel, DKNY, Donna Karan, Burberry Prorsum, Alessandro Dell'Acqua, Sonia Rykiel, Julien MacDonald.
Artur Ewertowski - dziennikarz, najmłodszy w historii prezenter Faktów w Radiu RMF FM. Ur. w Ciechanowie 4 stycznia 1986 roku. 

 

Ciechanów w 1921 r.
Według danych uzyskanych podczas spisu powszechnego przeprowadzonego w 1921 r. w Ciechanowie mieszkało 12,0 tys. osób. Ważną cechą charakteryzującą społeczeństwo jest struktura wieku. Niemal połowa mieszkańców miasta była w wieku produkcyjnym (48,7%). W wieku przedprodukcyjnym (0 - 17 lat) było aż 43,0% osób. Seniorzy, czyli osoby w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni - 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej) stanowili zaledwie 8,3% mieszkańców Ciechanowa. Zdaniem demografów ludność Ciechanowa w latach 20. XX wieku możemy określić jako populację względnie młodą demograficznie.

W spisach powszechnych jednym z badanych zagadnień jest poziom wykształcenia ludności. Analizując strukturę ludności według wykształcenia uwagę zwraca fakt, że 21,8% ludności w wieku 10 lat i więcej nie umiało czytać. Co trzecia osoba mieszkająca w Ciechanowie posiadała wykształcenie początkowe (37,1%). Zaledwie 8,2% ludności posiadało wykształcenie średnie i tylko 0,7% wyższe. W 1921 r. tylko 0,1% kobiet mogło pochwalić się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Spis powszechny z 1921 r. poruszał również zagadnienia związane z warunkami mieszkaniowymi ludności. W roku spisowym liczba mieszkań w Ciechanowie wynosiła 2,7 tys. Przeciętna liczba izb w mieszkaniu to 1,85 - przeważały mieszkania z jednym lub dwoma pomieszczeniami. Jedno mieszkanie zamieszkiwało średnio  4,45 osób, przy czym co piąte mieszkanie zajęte było przez więcej niż siedem osób (23,2%)

Ciechanów w 2002 r.
Według informacji uzyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2002 w Ciechanowie mieszkało 46,5 tys. osób – w ciągu 81 lat liczba ludności zwiększyła się o ponad 34 tys. Podobnie jak w 1921 roku w Ciechanowie liczba kobiet była nieznacznie większa niż liczba mężczyzn.

Charakterystycznym zjawiskiem dla współczesnego społeczeństwa jest proces starzenia się ludności. Dane uzyskane podczas spisu przeprowadzonego w 2002 r. są potwierdzeniem występowania tego procesu. W 2002 r. odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym wynosił 24,4%. W wieku poprodukcyjnym było 12,1% mieszkańców miasta. Dane te świadczą o niekorzystnych zmianach w strukturze wiekowej ludności – zwiększyła się liczba i udział osób starszych w ogólnej liczbie ludności, a zmniejszył się odsetek dzieci i młodzieży.

Zachodzące zmiany można zaobserwować także w strukturze wykształcenia ludności. W 2002 r. 13,7% ludności posiadało wykształcenie wyższe, wśród kobiet odsetek ten wynosił 14,8%. Zaledwie 2,9% osób powyżej 13 lat przyznało się, że nie ma wykształcenia szkolnego lub nie ukończyło szkoły podstawowej. Co trzeci mieszkaniec miasta posiadał wykształcenie średnie lub policealne  (38,6%).

Duże zmiany zauważalne są w warunkach mieszkaniowych. W ciągu 81 lat powstało ponad 11 tys. nowych mieszkań – z danych spisowych wynika, że w 2002 r. liczba mieszkań w Ciechanowie wynosiła 14,4 tys. Przeciętna liczba izb w mieszkaniu to 3,79 - przeważały mieszkania z trzema lub czterema pomieszczeniami. Podniósł się tym samym komfort życia ludności. O polepszeniu warunków mieszkaniowych świadczy również znaczące zmniejszenie się liczby osób przypadających na jedno mieszkanie – w 2002 r. średnia liczba osób w jednym mieszkaniu to 3,17.


 
Fotografie:
Portal CiechanowOnline.pl
Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Źródła:
- Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe Zapiski Ciechanowskie X, Ciechanów 2000
- Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe Mazowsze Ciechanowskie Moja „Mała Ojczyzna”, szkice z dziejów regionu (do roku 1918), Ciechanów 1996
- Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe Mazowsze Ciechanowskie Moja „Mała Ojczyzna”, szkice z dziejów regionu (od roku 1918), Ciechanów 1997
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej Ciechanowskie Legendy Zamkowe, Ciechanów 1995
- Agnieszka i Robert Synkowie Zamki i warownie ziemi mazowieckiej, Wydawnictwo TRIO, Agencja Wydawnicza EGROS Warszawa 2002
- Aleksander Kociszewski 1200 lat Ciechanowa, Ciechanów 1981
- Urząd Statystyczny
- wikipedia.pl
 

Fotografie:
Portal CiechanowOnline.pl
Wszelkie Prawa Zastrzeżone

 

 

 

 


Segreguj odpady i odbieraj nagrody!
W Ciechanowie przeprowadzony zostanie innowacyjny Program Pilotażowy Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów. Jest to autorskie rozwiązanie Grupy T4B mającej swoje biuro…
Ciechanowska Gala Sportu: stypendia, nagrody, wyniki plebiscytu
Miasto zorganizowało Ciechanowską Galę Sportu, skierowaną do lokalnych środowisk sportowych. W uroczysty sposób docenione zostały młode talenty oraz doświadczeni zawodnicy i trenerzy. Prezydent…

czytaj więcej
Jakie zainteresowania wpisać do swojego CV?
Po uzupełnieniu CV o doświadczenie zawodowe, wykształcenie i umiejętności pora na przedstawienie swoich zainteresowań. Niektórzy zupełnie rezygnują z tej rubryki, a szkoda – bowiem…

czytaj więcej
Jakie umiejętności warto wpisać do CV?
Wiele osób staje przed problemem - co wpisać w rubrykę "umiejętności" podczas pisania CV? Na co zwróci uwagę pracodawca, co go zachwyci, a czego lepiej nie wpisywać? Co jeszcze…

czytaj więcej

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

REKLAMA

ZAPROSZENIA


Uniwersytet Trzeciego Wieku
 Aerobik, język angielski, język niemiecki, Nordic Walking, zajęcia ruchowe, basen i inne zajęcia. Szczegóły znajdą Państwo w COEK Studio mieszczącym…

Reklama

najnowsze ogłoszenia

Reklama

kalendarz imprez


<< 24 września 2023 >>

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Reklama

sonda

Odwiedziłem już restaurację McDonald's w Ciechanowie
TAK
NIE
Nie chodzę do takich restauracji

reklama


KONTAKT:

Telefon:
736 223 031
email: redakcja@ciechanowonline.pl