Budżet Ciechanowa na 2018 rok przyjęty
dodał: Sylwester,2017-12-04
Przyszłoroczny budżet miasta będzie rekordowy pod względem inwestycji. Kolejny rok z rzędu lokalne podatki i opłaty nie będą podwyższane. Budowy i modernizacje zostaną w zdecydowanej większości zrealizowane za pozyskane unijne pieniądze. Przygotowany przez prezydenta Ciechanowa budżet na 2018 rok, przyjęty dziś przez Radę Miasta, opiera się na dużej skali inwestycji oraz racjonalnej polityce finansowej.
 
Zadania współfinansowane z pozyskanych pieniędzy, w głównej mierze ze środków unijnych, będą realizowane w pierwszej kolejności. Wykonane zostaną inwestycje drogowe, dla których jest już opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zarezerwowano środki na dwie kluczowe inwestycje drogowe, planowane wspólnie z powiatem ciechanowskim. Zwiększą się nakłady na oświatę o ponad 3 mln zł. Budżet na 2018 rok uwzględnia kontynuację zadań z tego roku oraz zgłaszane nowe wnioski.
 
Należy zauważyć, że skala działań inwestycyjnych jest rekordowa pod względem przewidywanych nakładów finansowych. W 2018 roku inwestycje przekroczą 80 mln zł, z kolei budżet miasta całościowo może przekroczyć ćwierć miliarda złotych w trakcie jego realizacji poprzez osiągnięcie dodatkowych dochodów czy pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych, czego przykładem już na etapie konstruowania budżetu jest pozyskanie blisko 2 mln zł na przebudowę ulicy Kargoszyńskiej. Tak duże nakłady inwestycyjne równocześnie nie skutkują zwiększaniem obciążeń finansowych po stronie mieszkańców. Brak podwyżek lokalnych podatków i opłat w 2018 roku będzie oznaczał, iż na koniec 2018 roku będziemy mieli do czynienia z pierwszym tak długim okresem (5 lat), w którym nie dokonywano zwiększenia obciążeń po stronie mieszkańców względem miasta. Ponadto w tym czasie zmniejszono tzw. opłatę śmieciową. Przewiduje się, iż w wyniku znacznego zmniejszenia wysokości emitowanych obligacji w bieżącym roku okres ostatnich trzech lat zamknie się brakiem zwiększenia ogólnego długu miasta oraz spłaceniem ponad 5,5 mln zł zobowiązań z lat 2009-2014 – podkreśla w uzasadnieniu projektu budżetu prezydent Krzysztof Kosiński.
 
Prognozowane dochody miasta na 2018 rok oszacowano na kwotę 225 676 299,65 zł, z czego 168 850 000 zł to dochody bieżące. Poziom dochodów bieżących jest porównywalny do planu na 2017 rok. Źródła tych dochodów to m.in. dotacje, subwencje, wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach, dochody z czynszów przekazywane przez TBS, wpływy ze sprzedaży mienia.
56 826 299,65 zł to dochody majątkowe. Poziom dochodów majątkowych jest sześciokrotnie wyższy niż w 2017 r., co wynika z pozyskania przez miasto środków zewnętrznych. Dotacje z Unii Europejskiej, które uwzględnione są w wydatkach i rozliczeniach na 2018 r. to kwota 49 375 328,60 zł, natomiast środki z budżetu państwa to 5 040 971,05 zł, co daje łącznie ponad 54 mln zł. Dzięki temu miasto z własnych środków pokryje w poszczególnych projektach niecałe 50%, 20%, 10% a nawet jedynie 5% kosztów. Zadania zaplanowane i wykonywane przy udziale pieniędzy z zewnątrz to:
 
· budowa park&ride, modernizacja ul. Sienkiewicza, budowa nowej drogi obwodowej, elektroniczny system informacji pasażerskiej, zakup 2 autobusów - 90 % dofinansowania (80% zUE, 10% z budżetu państwa)
· modernizacja ulic Mazowieckiej i Niechodzkiej
- 80% dofinansowania z UE
· modernizacja i wyposażenie COEK STUDIO
- 80% dofinansowania z UE
· rewitalizacja zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień
- 51,8% dofinansowania z UE
·  rewitalizacja krzywej hali i placu Piłsudskiego
- 95% dofinansowania (80% z UE, 15% z budżetu państwa)
·  budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi
- 80% dofinansowania z UE

Wydatki budżetu wynoszą 247 202 463,65 zł
, z czego wydatki bieżące stanowią 164 505 000 zł. Wydatki na inwestycje w wysokości 82 697 463,65 zł to w zdecydowanej większości zadania objęte dofinansowaniem z UE i budżetu państwa (54 416 299,65 zł tj. 66%). W budżecie uwzględniono środki na wspólną z powiatem przebudowę drogi do Opinogóry oraz przebudowę ul. Kwiatowej w łącznej kwocie 2 350 000 zł.
 
W 2018 r. kontynuowane będą rozpoczęte i zaplanowane na przyszły rok inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz szereg zadań jednorocznych. Prócz tych wyżej wymienionych z udziałem środków zewnętrznych, do projektu budżetu trafiły:
· przebudowa ul. Kargoszyńskiej
· przebudowa ul. Wesołej
· przebudowa ul. Łukasiewicza
· budowa oświetlenia ulicznego ulic: Św. Franciszka, Św. Anny, Harcerskiej
· przebudowa ul. Asnyka
· opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Granicznej
· opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Skłodowskiej-Curie
· rozbudowa parkingu w pasie drogowym ul. Parkowej
· zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego: uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M. Dąbrowskiej, budowa miejsc parkingowych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Krubin, budowa wjazdu z kostki do placu zabaw na Wesołej, wykonanie infrastruktury na ul. Gostkowskiej, Komunalnej, zainstalowanie urządzeń zabawowych, budowa chodnika oraz utwardzenie pobocza, poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wewnętrznej między budynkami Batalionów Chłopskich 5A i 7
· opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych m.in. ul. Ludowej, ul. Spacerowej, ul. Wędkarskiej, ul. Wrzosowej, ul. Kruczej
· opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: ul. Dywizjonu 305, ul. Dziedzica i ul. Baranowskiego
· zagospodarowanie działki przy ul. Starowiejskiej z przeznaczeniem na przystanek komunikacji miejskiej (budowa wiaty, ułożenie kostki)
· rozbudowa cmentarza komunalnego
· rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska Krubin – II etap       
· wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych - ul. Gostkowska i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia - etap II
· place zabaw i zagospodarowanie terenu w ramach Budżetu Obywatelskiego: rozbudowa parku aktywnej rekreacji, budowa chodnika oraz montaż 3 lamp oświetleniowych, renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni na terenie MP nr 3, uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M. Dąbrowskiej w zatokę postojową, chodnik oraz altany rekreacyjne - w zakresie dostawy i montażu altan rekreacyjnych, budowa niskiego parku linowego przy ul. Kraszewskiego, utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Księcia Konrada, dostawa i montaż zjeżdżalni wodnych na miejskim basenie odkrytym, wykonanie infrastruktury na ul. Gostkowskiej, Komunalnej, zainstalowanie urządzeń zabawowych, budowa chodnika oraz utwardzenie pobocza w zakresie dostawy i montażu urządzeń zabawowych, budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7
· rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy „Bloki” - etap I
· modernizacja krytej pływalni wraz z budową nowej zjeżdżalni
 
Wśród wydatków bieżących na utrzymanie i remonty dróg oraz chodników przeznaczono ponad 5 mln zł. Rekompensata dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego to 4,5 mln zł. Utrzymanie zasobów mieszkaniowych TBS to 7,8 mln zł, natomiast ich remont zaplanowano na kwotę 1,5 mln zł.

W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na oświatę (50 463 080 zł), które wzrastają w porównaniu do roku 2017 o ponad 3 mln zł, natomiast plan subwencji oświatowej 2018 roku wzrasta o 1,5 mln zł.
Ponad 1,2 mln zł zaplanowano na ochronę zdrowia, w tym 85 tys. zł na program przeciwdziałania zachorowaniom na raka szyjki macicy. Ponad 10 mln zł zostanie przeznaczone na pomoc społeczną, prawie 37,5 mln na wsparcie dla rodzin, prawie 15 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska z czego 1,6 mln zł na zieleń miejską (wzrost nakładów o 18%). Prawie 2,5 mln zł to wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, prawie 7,8 mln zł na kulturę fizyczną i sport (w tym realizacja projektów dot. szkolenia piłki nożnej i kursu samoobrony dla kobiet w ramach Budżetu Obywatelskiego).
 
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2018 wynosi 4,48 % i spełnia warunek określony w przepisie, czyli nie przekracza dopuszczalnego poziomu wynoszącego 10,56 %. Jest niższy w stosunku do lat poprzednich.
 
Ten budżet jest prorozwojowy i stabilny, a jednocześnie gospodarny, gdyż nie ma żadnych znaczących zwiększeń w sferze wydatków bieżących. Wydatki bieżące są oszacowane jako konieczne do poniesienia i optymalnie zaplanowane, a wydatki inwestycyjne realizują oczekiwania przedstawiane przez mieszkańców – powiedział prezydent Kosiński.
 
Ciechanów jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które już mają uchwalony budżet na 2018 rok. W związku z tym mogą ruszyć procedury przetargowe na zadania jednoroczne zaplanowane do realizacji w 2018 roku.
 
 
 
 
Renata Jeziółkowska
 

Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Ciechanów powrót

Pierwsza internetowa kwiaciarnia w Ciechanowie!
Bliska osoba ma urodziny, a Ciebie nie ma w pobliżu? Zostało mało czasu do uroczystości, a Ty nadal nie masz…
Trzy najważniejsze skutki wdrożenia systemów telematycznych
Telematyka, w zależności od konfiguracji konkretnego systemu, może dać organizacji różne korzyści

czytaj więcej
Jaka reklama internetowa dla małej firmy?
Wybór reklamy powinien być ściśle określony zarówno pod względem budżetu, jak i zakresu jej oddziaływania.

czytaj więcej
Soundbary – dla kogo, za ile, funkcje
Soundbar – element twojego domowego kina

czytaj więcej

REKLAMA

ZAPROSZENIA


Stand Up Bartosz Zalewski i Paweł Chałupka
Fabryka Komedii - Stand Up Bartosz Zalewski i Paweł Chałupka Paweł Chałupka - Zdobył serca widzów prawdziwymi historiami z życia…
ACID DRINKERS
2018 rok to rocznice dwóch ważnych płyt w historii Acid Drinkers

czytaj więcej

Reklama

Reklama

kalendarz imprez


<< 18 października 2018 >>

Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Reklama

sonda

Odwiedziłem już restaurację McDonald's w Ciechanowie
TAK
NIE
Nie chodzę do takich restauracji

reklama


KONTAKT:

Telefon:
736 223 031
email: redakcja@ciechanowonline.pl